Wet- en Regelgeving

Nationaliteit

Nationaal

Wetboek van Koophandel
  Besluit nationaliteitstoets zeeschepen
  Besluit dagboeken voor schepen 1970
Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
Zeebrievenwet
Regeling inzage gegevens en bescheiden Zeebrievenwet
Regeling tarieven transportsectoren

Europees
Verordening (EG) 789/2004 (Overdracht schepen tussen nationale registers)

Internationaal
Verdrag nopens een eenvormig stelsel voor de meting van zeeschepen
Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen

Scheepsveiligheid

Nationaal
Schepenwet
  Schepenbesluit 2004
  Besluit vaststelling lijn ex artikel 1 Schepenwet
  Besluit erkende organisaties Schepenwet
  Regeling erkende organisaties Schepenwet
  Regeling veiligheid zeeschepen
  Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen
  Beleidsregel veiligheid zeeschepen
  Beleidsregel ontheffingsregeling voor een Commercial Cruising Vessel
Wet laden en lossen zeeschepen
  Regeling laden en lossen bulkschepen
Wet scheepsuitrusting 2016
  Regeling scheepsuitrusting 2016
Loodsenwet
  Loodsplichtbesluit 2021
Boek 8 Burgerlijk Wetboek: Verkeersmiddelen en vervoer
Wet ter Bescherming Koopvaardij
Besluit bescherming koopvaardij
Regeling bescherming koopvaardij
 

Internationaal
Solas, Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974
  Procotol van 1988 bij to Solas, 1974
Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen
  Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966

Europees    
Richtlijn 2014/90/EU (uitrusting van zeeschepen)
Verordening (EG) 725/2004 (beveiliging schepen en havenfaciliteiten)
Richtlijn 2001/96/EG (Laden en lossen bulkschepen)


Milieuwetgeving    

Nationaal
Wet voorkoming verontreiniging door schepen
  Besluit voorkoming verontreiniging door schepen
  Regeling voorkoming verontreiniging door schepen
  Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Regeling havenontvangstvoorzieningen
 

Internationaal    
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973/78 (MARPOL 1973/78)
       Protocol van 1978 bij Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004
Internationaal Verdrag inzake de beperking van schadelijke aangroeiwerende verfsystemen op schepen, 2001

Europees
Richtlijn 2019/883 (havenontvangstvoorzieningen)
Verordening (EG) 782/2003 (Organische tinverbindingen op schepen)
Verordening (EU) 530/2012 (enkelwandige olietankschepen)


Bemanningswetgeving    

Nationaal
Wet zeevarenden
  Besluit zeevarenden
  Regeling zeevarenden
  Regeling bemanning zeegaande zeilschepen
  Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins sector zeegaande waterbouw
  Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins voor de sector koopvaardij
  Keuringsreglement voor de zeevaart 2012
Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Erkenningsregeling trainingen zeevaartbemanning
Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen
Schepelingenbesluit
  Beleidsregel verlichting bemanningsverblijven
Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Bijzondere overeenkomsten
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC)
  Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Regeling werkrooster en werklijst zeevarenden
  Beleidsregel zeevaartbemanning
Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Besluit vaststelling modellen van de monsterrol ex artikel 6 van het Schepelingenbesluit
Arbeidsomstandighedenwet
  Arbeidsomstandighedenbesluit
  Arbeidsomstandighedenregeling
  Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving
Arbocatalogi

Internationaal
Maritiem arbeidsverdrag, 2006
Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978
  Seafarers'Training Certification and Watchkeeping (STCW) Code
International health regulations 2005

Europees
Richtlijn 2010/65/EU (meldingsformaliteiten)
Verordening (EU) 2019/1239 tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU
Uitvoeringsverordening (EU) 2023/204 van 28 oktober 2022 tot vaststelling van technische specificaties, normen en procedures voor het Europees maritiem éénloketsysteem overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1239
Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/205 van 7 november 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1239 wat betreft de vaststelling van de dataset van het Europees maritiem éénloketsysteem

Geneeskundig

Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart
 

Handhaving en toezicht

Nationaal

Wet havenstaatcontrole
  Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole
  Regeling havenstaatcontrole 2011
Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen
Besluit aanwijzing personen toezicht naleving Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden
Besluit terbeschikkingstelling ambtenaren aan de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat
Besluit ex artikel 22 Schepenwet
Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie
Wet buitenlandse schepen

Europees
Richtlijn 2009/16/EG (havenstaatcontrole)
Richtlijn 2017/2110/EG (onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen)
Richtlijn 96/40/EG (vaststelling gemeenschappelijk model identiteitskaart inspecteurs havenstaatcontrole)


Scheepvaartverkeer

Nationaal
Scheepvaartverkeerswet
Wet bestrijding maritieme ongevallen
Besluit toepassingverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972

Internationaal
Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972