Wet- en Regelgeving

Nationaliteit

Nationaal

Wetboek van Koophandel
  Besluit nationaliteitstoets zeeschepen
  Besluit dagboeken voor schepen 1970
Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
Zeebrievenwet
Regeling inzage gegevens en bescheiden Zeebrievenwet
Regeling tarieven scheepvaart 2005

Europees
Verordening (EG) 789/2004 (Overdracht schepen tussen nationale registers)


Scheepsveiligheid

Nationaal
Schepenwet
  Schepenbesluit 2004
  Aanwijzing van onder de Schepenwet vallende schepen
  Vaststelling regelen ter uitvoering van de artt. 30 en 32 van de Schepenwet
  Besluit vaststelling lijn ex artikel 1 Schepenwet
  Besluit erkende organisaties Schepenwet
  Regeling erkende organisaties Schepenwet
  Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet
  Regeling veiligheid zeeschepen
  Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen
  Beleidsregel veiligheid zeeschepen
  Beleidsregel ontheffingsregeling voor een Commercial Cruising Vessel
Wet laden en lossen zeeschepen
  Regeling laden en lossen bulkschepen
Wet scheepsuitrusting 2016
  Regeling scheepsuitrusting 2016
Loodsenwet
  Loodsplichtbesluit 1995

Internationaal
Solas, International Convention for the Safety of Life at Sea / Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974
  Procotol of 1988 relating to Solas, 1974
International convention on Load Lines / Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen
  Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966

IMO-Codes
  ISPS Code - International Ship and Port Facility Security
  ISM Code - International Safety Management
  LSA Code - Life-saving appliance
  FSS Code - Fire Safety Systems
  BLU-code - Code of practice for the safe loading and unloading of bulk carriers
  IBC code - International Code for the Construction and equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
  Code on Noise Levels on Board Ships
 Polar Code - International Code for Ships operating in Polar Waters

IMO- Resolutions
IMO - Circulaires van de Maritime Safety Commission (MSC)

Europees    
Richtlijn 2014/90/EU (uitrusting van zeeschepen)
Verordening (EG) 725/2004 (beveiliging schepen en havenfaciliteiten)
Richtlijn 2001/96/EG (Laden en lossen bulkschepen)


Milieuwetgeving    

Nationaal
Wet voorkoming verontreiniging door schepen
  Besluit voorkoming verontreiniging door schepen
  Regeling voorkoming verontreiniging door schepen
  Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Regeling havenontvangstvoorzieningen
  Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval

Internationaal    
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973/78) / Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973/78
Protocol of 1978 relating to the International Convention for the prevention from ships
International Convention for the control and management of ships' ballast water and sediments, 2004 / Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004

IMO - Guidelines of the Marine Environment Protection Committee (MEPC)

Europees
Richtlijn 2000/59/EG (havenontvangstvoorzieningen)
Verordening (EG) 782/2003 (Organische tinverbindingen op schepen)
Verordening (EU) 530/2012 (enkelwandige olietankschepen)


Bemanningswetgeving    

Nationaal
Wet zeevarenden
  Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart
  Regeling zeevarenden
  Regeling bemanning zeegaande zeilschepen
  Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins sector zeegaande waterbouw
  Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins voor de sector koopvaardij
  Keuringsreglement voor de zeevaart 2012
Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Erkenningsregeling trainingen zeevaartbemanning
Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen
Schepelingenbesluit
  Beleidsregel verlichting bemanningsverblijven
Boek 7, titel 10, Burgerlijk Wetboek (art. 675-745)
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC)
  Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Regeling vaststelling model werkrooster en werklijst voor zeevarenden
  Beleidsregel zeevaartbemanning
Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Besluit vaststelling modellen van de monsterrol ex artikel 6 van het Schepelingenbesluit
Arbeidsomstandighedenwet
  Arbeidsomstandighedenbesluit
  Arbeidsomstandighedenregeling
  Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving
Arbocatalogi

Internationaal
Maritime Labour Convention, 2006 / Maritiem arbeidsverdrag, 2006
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (1978) / Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978
  Annex STCW
  Seafarers'Training Certification and Watchkeeping (STCW) Code
International health regulations 2005

Europees
Richtlijn 2010/65/EU (meldingsformaliteiten)

Geneeskundig

Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart
Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart, Supplement Medische Uitrusting
 

Handhaving en toezicht

Nationaal

Wet havenstaatcontrole
  Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole
  Regeling havenstaatcontrole 2011
Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen
Besluit aanwijzing personen toezicht naleving Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden
Besluit terbeschikkingstelling ambtenaren aan de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat
Nadere regelen betreffende de Raad voor de scheepvaart
Vaststelling van enige regelen voor de Commissie van Onderzoek
Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie
Aanvullende bepalingen voor de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie, werkzaam in het district de Nederlandse Antillen

Europees
Richtlijn 2009/16/EG (havenstaatcontrole)
Richtlijn 2017/2110/EG (onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen)
Richtlijn 96/40/EG (vaststelling gemeenschappelijk model identiteitskaart inspecteurs havenstaatcontrole)


Scheepvaartverkeer

Nationaal
Scheepvaartverkeerswet
Wet bestrijding maritieme ongevallen
Besluit toepassingverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972

Internationaal
Convention on the International Regulations for Preventing Collision at sea, 1972 / Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972