news Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is gewijzigd bij Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 augustus 2017, Stcrt. 2017, 46342. De wijzigingen zijn gericht op het versterken van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, op het verbeteren van de preventie in een bedrijf of inrichting, en op de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts over de hele linie en de arbodeskundigen op onderdelen. In de tarieflijst van de Beleidsregel zijn met het oog daarop enkele nieuwe overtredingen opgenomen en zijn bij enkele andere overtredingen het type overtreding en de boetecategorie aangepast.